fbpx

Детска дентална медицина – национална конференция

Национална конференция Детска дентална медицина: Настояще и бъдеще

Лектори:

Професор д-р Радосвета Андреева, д.м.

Професор д-р Радосвета Андреева, д.м. завършва с отличен успех Дентална медицина в гр. Пловдив през 1997 г.

От 2009 г. е хоноруван асистент към катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина” към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. През 2011 г. заема длъжност редовен асистент в катедра „Детска дентална медицина” към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

През 2012 г. придобива специалност по Детска дентална медицина. През 2015 г. завършва с отличен успех ОКС Магистър – специалност „Здравен мениджмънт” към Факултет по обществено здравеопазване при МУ-Варна.

През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема: “Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители” и придобива образователна и научна степан „Доктор”. Издава монографичен труд на тема „Рисков профил и профилактика на деца с преждевременно екстрахирани временни зъби. Комплексно лечение – терапевтични и ортодонтски аспекти”.

През 2016 г. специализира „Ортодонтия” към Медицински университет – Варна. През същата година след проведен конкурс заема академична длъжност „Доцент” и става ръководител на катедра по „Детска дентална медицина”.

От 2018 г. е заместник декан на Факултета по дентална медицина, МУ-Варна, а от 2020 г. е професор.

Научен ръководител е на петима докторанти, като един от тях е придобил образователна и научна степен “Доктор„. Ръководител на специализация по детска дентална медицина на петима специализанти, от които двама вече са придобили специалност. 

Има над 150 публикувани статии в български и чуждестранни списания и в областта на детската дентална медицина, преждевременна екстракция на временни зъби, местопазители, кариес на ранното детство и дентално лечение на деца под обща анестезия. 

Взела е участие в повече от 30 научни конгреси.