fbpx

Детска дентална медицина – национална конференция

Национална конференция Детска дентална медицина: Настояще и бъдеще

Лектори:

Доц. д-р Веселина Кондева-Главинкова, дм

Доц. д-р Веселина Кондева завършва висшето си образование през 1988 г. във Факултета по дентална медицина, МУ, Пловдив.

През 2008г. е присъдена научна и образователна  степен “Доктор” с дисертация на тема “Оклузален кариес в детска възраст – епидемиологични и клинични проучвания”. От 2010 г. досега е доцент в Катедра Детска Дентална Медицина, Факултет по Дентална  Медицина.

Има специалност по Детска дентална медицина и Обща дентална медицина.

От 2019 г. до 2022 г. е Декан на Факултета по дентална медицина към МУ – Пловдив. От 2023 г. е Заместник-ректор по качество и акредитация на МУ – Пловдив.

Доц. Кондева е член на международни и български научни и съсловни организации.

Работи в областта на епидемиологията, диагностика, профилактиката и лечението на зъбния кариес и пародонталните заболявания в детска възраст. Участва в проучвания на орално здраве при деца със Захарен диабет тип 1 и деца с Таласемия майор, както и при активно спортуващи футбол деца и юноши. Проучва и рисковите фактори за инфекции в денталната практика.

Автор е на една монография, четири учебни помагала. Има над 95 публикации и 140 научни съобщения от форуми в страната и чужбина. 32 статии, индексирани в световната информационна система „MEDLINE“,  има над 160 цитирания от български и чужди автори, включително и в списания с импакт фактор.

Ръководител на три вътреуниверситетски проекта ръководител е на два научно-образователни проекта и е научен ръководител на пет докторанти на самостоятелна подготовка с присъдена научна и образователна степен „доктор“.